Skip to content

Obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia.

 1. Obchodná spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/29, 91108 Trenčín, IČO: 45373841, IČ DPH: SK2022963239 (ďalej len “predávajúci”) je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22603/R, registrovaná na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004.
 2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Prostredníctvom webovej stránky www.bookmarketing.sk má kupujúci možnosť zakúpiť si produkty za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy obsiahnutej na uvedených web stránkach (ďalej len „kúpna zmluva“) a v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci prevádzkuje elektronický obchod v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Produkty, ktoré je možné si zakúpiť prostredníctvom elektronického obchodu sú predmetom autorského práva a teda je zakázané ich šíriť alebo poskytnúť tretím osobám bez písomného súhlasu autora.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prehlasuje, že si je vedomý, že za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v produktoch ponúkaným prostredníctvom elektronického obchodu, ako aj úspechy či neúspechy z použitia týchto informácií plynúce, nenesie predávajúci zodpovednosť.
 6. V produktoch môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Kupujúci týmto berie na vedomie, že informácie týkajúce sa týchto služieb a produktov tretích osôb majú zo strany predávajúceho len odporúčací charakter a sú len vyjadrením názoru autora.

Článok II

Objednávka.

 1. Kupujúci si objednáva vybrané produkty prostredníctvom objednávkového elektronického formulára.
 2. Kupujúci je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a opraviť, alebo upraviť údaje tam uvedené. Odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického objednávkového formulára sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvorenie kúpnej zmluvy, z ktorej vznikajú predávajúcemu a kupujúcemu vzájomné práva a povinnosti, a to predávajúcemu najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme kupujúcemu objednaný produkt a kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu.
 3. Pri objednaní služby – produktu kupujúci automaticky výslovne súhlasí so začatím poskytovania tejto služby. Produkt je potrebné využiť najneskôr do 30 dní od dátumu úhrady za kúpu produktu.
 4. Kupujúci uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami pre nákup online produktov na web stránke www.bookmarketing.sk spoločnosti PLUTOS COMPANY, s.r.o. a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na web stránkach sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Článok III

Cena produktu.

 1. Konečná cena produktu je závislá na množstve a druhu objednaného produktu. Konečná cena sa zobrazí v zhrnutí objednávky v rámci objednávkového elektronického formuláru. 
 2. Predávajúci je platcom DPH.
 3. Bonusy zo strany predávajúceho budú kupujúcemu zaslané predávajúcim elektronicky (spravidla e-mailom) po uhradení kúpnej ceny spolu s produktom.

 

Článok IV

Platobné podmienky.

 1. Predávajúci vystaví zálohovú faktúru v PDF formáte a zašle ju e-mailom kupujúcemu. Kupujúci uhrádza faktúru v lehote splatnosti do 7-14 dní v závislosti od dátumu uvedeného na zálohovej faktúre. Po obdŕžaní platby bude vystavená faktúra, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu jednorazovo formou: bankového prevodu na účet predávajúceho vedený v Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2920831594/1100 alebo mesačný program 1x mesačne automaticky s platobnej karty.
 3. Platba na splátky nie je možná.

Článok V

Dodanie produktu.

 1. Predávajúci zašle kupujúcemu objednaný produkt v elektronickej forme v lehote do 24 hodín po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

Článok VI

Reklamačné podmienky.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady produktu podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci môže reklamovať produkt z dôvodu, že odkaz na stiahnutie produktu nie je funkčný, alebo produkt je poškodený alebo ak kupujúcemu nebol v lehote uvedenej v čl. V zo strany predávajúceho produkt zaslaný.
 3. Kupujúci môže reklamovať produkt zaslaním emailu na emailovú adresu: info@bookmarketing.sk
 4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu písomne v lehote do 30 dní od prijatia reklamácie.

Článok VII

Právo odstúpiť od zmluvy.

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
 2. V súlade s ustanovenia § 7, ods. 6, písm. a) zákona č. 102/2013 Z.z. kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že objednaním služby – produktu vyjadril svoj súhlas so začatím poskytovania tejto služby a vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby – produktu.
 3. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy formou písomného listu zaslaného v lehote uvedenej v ods. 1 tohto článku na adresu predávajúceho, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného v uvedenej lehote na emailovú adresu predávajúceho, v ktorom uvedenie údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, názov, adresu, sídlo, emailovú adresu), oznámenie o odstúpení od zmluvy o kúpe online produktu s presným uvedením názvu produktu, dátum záväznej objednávky a dátum obdŕžania produktu, dátum zaslania odstúpenia od zmluvy.
 4. K listu alebo emailu o odstúpení od zmluvy kupujúci priloží kópiu faktúry.
 5. Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného alebo emailového oznámenia o odstúpení od zmluvy formou dobropisu a spôsobom totožným so spôsobom akým bola uhradená kúpna cena.
 6. Vrátenie produktu je realizované doručením produktu vrátane všetkých jeho bonusov na e-mailovú adresu info@kompascielov.sk

Článok VIII

Alternatívne riešenie sporov.

 1. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na predávajúceho prostredníctvom tejto e-mailovej adresy info@bookmarketing.sk a žiadať o nápravu.
 2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 4. Spory môže kupujúci takisto riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorý je dostupný na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 5. Alternatívnym riešením sporov môžu byť riešené predovšetkým spory súvisiace so zakúpením či reklamáciou tovaru alebo s odstúpením od zmluvy, vyplývajúce alebo týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv uzatváraných podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a spotrebiteľských zmlúv uzatváraných na diaľku uzatváraných podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre všetky z týchto sporov platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa – kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok IX

Zodpovednosť.

 1. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho súhlasu.

 

Článok X

Ochrana osobných údajov.

 1. Spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., so sídlom Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO: 45373841 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje poskytnuté jej dotknutými osobami prostredníctvom webovej stránky www.bookmarketing.sk a poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom = Zásady ochrany osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté mu prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, miesto trvalého pobytu alebo sídla alebo iná fakturačná adresa. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v informačnom systéme s názvom: “Elektronický účtovník”.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa dotknutá osoba prehlasuje, že osobné údaje sa týkajú výlučne jej osoby, a  sú správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.
 4. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania na web stránke prevádzkovateľa do okamihu odoslania produktu kupujúcemu.
 5. V súlade s ustanoveniami zákona môžu dotknuté osoby požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava ich osobné údaje, a uplatniť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle ust. § 28 zákona.
 6. Záujemca udeľuje spoločnosti PLUTOS COMPANY, s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného a kontaktného formulára súhlas so spracovaním osobných údajov a zásadami ochrany osobných údajov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia.

 1. Dozorným a kontrolným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.07.2023 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Trenčín 20.07.2023