Skip to content

Opakované platby

Obchodné podmienky platobnej brány:

1. Opakované platby:

Klient súhlasí s opakovanými mesačnými platbami za poskytované služby alebo produkty. Platby budú vykonávané automaticky z platobnej karty, ktorú klient poskytne.

2. Frekvencia platieb:

Platby budú vykonávané v pravidelných mesačných intervaloch podľa zvolenej služby alebo plánu. Klient je povinný mať dostatočný zostatok na platobnej karte pre účely automatických platieb.

3. Zmeny a zrušenia:

Klient má právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť opakované platby. Tieto zmeny alebo zrušenia musia byť vykonané s dostatočným predstihom pred nasledujúcim plánovaným mesačným stiahnutím.

4. Zodpovednosť za informácie:

Klient sa zaväzuje poskytnúť platné a presné informácie o platobnej karte a osobných údajoch potrebných pre vykonávanie opakovaných platieb. Platobná brána nie je zodpovedná za problémy vyplývajúce z nepresných alebo neaktuálnych informácií.

5. Bezpečnosť údajov:

Platobná brána sa zaväzuje k ochrane osobných údajov klienta a informácií o platobnej karte v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

6. Platobné spôsoby:

Klient súhlasí s používaním platobnej karty ako primárneho platobného spôsobu pre opakované platby. Iné platobné metódy môžu byť poskytnuté na základe dohody medzi klientom a platobnou bránou.

7. Platobná brána ako sprostredkovateľ:

Platobná brána funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a obchodníkom pri vykonávaní platobných transakcií. Platobná brána nie je zodpovedná za kvalitu alebo dodanie služieb alebo produktov poskytnutých obchodníkom.